ثبت پسوند .PersianGulf

domain-register

آیکن (ICANN) طبق برنامه از قبل تعیین شده از ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۰ امکان ارسال درخواست‌های ثبت دامنه‌های سطح بالای جدید را باز کرد.
این سیستم که به صورت آنلاین کار می‌کرد، تا دهم ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ برای ثبت درخواست‌ها بازماند

نظرات (0) کلیک ها: 1502

شناسه ایرنیک دارید؟

nic-handle

ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ داﻣﻴﻦ ir. ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدﺗﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺛﺒﺖ داﻣﻴﻦ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻳﻚ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮي در ﺳﺎﻳﺖ (nic.ir) ﻛﺎرﮔﺰار رﺳﻤﻲ ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ ir. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮي در nic.ir راﻳﮕﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

نظرات (0) کلیک ها: 1504